فعالیت های انجمن

انجمن ازهمان آغاز وبه منظور تحقق هدفها ووظايف خود از راه ايجاد ارتباط وهمكاري با پژوهشگران وكارشناسان وبا برخورداري از مشاركت وسيع مديران صنعت انجام فعاليتهاي گوناگوني را به طور منظم در برنامه كار خود قرارداد كه به مهم ترين آنها اشاره مي شود.


فعاليت های پژوهشی

پژوهشها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسي مشكلات ونيازهاي صنعت، چگونگي گسترش صنعت وبالاخره ارائه راه حلها وپيشنهادها براي رفع مشكلات است.
تحقيقـات انجمـن همچنين زمينـه هـاي اقتصادي و اجتمـاعـي مرتبـط بـا صنعت ازقبيل سرمايه گذاري، گردش مالي صنعت، بازرگاني، صادرات، قوانين ومقررات مالياتي روابط كار، تأمين اجتماعي و ... را نيز در بر مي گيرد.
بررسي لوايح و طرحهاي قانوني به منظور ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي بخشي ديگر از وظايف مطالعاتي و پژوهشي انجمن است كه در قالب مصالح وانتظارات صنعت انجام مي گيرد.


فعاليتهای ارتباطی

انجمن از يك سو سعي دارد مديران صنعت را گرد هم آورد تا با ايجاد آشنايي وارتباط بين آنها زمينه همكاري بيشتر را فراهم آورد واز سوئي ديگركوشش دربرقراري ارتباط بين مديران وكارشناسان براي تلفيق تجربه و دانش ودستيابي به راهبردهاي علمي - كاربردي دارد.
ارتباط باسازمانهاي دولتي ذيربط درصنعت براي انعكاس مسائل ومشكلات صنايع و آگاه كردن مديران از آخرين تصميمات نهادهاي دولتي، ارتباط با سازمان هاي تخصصي و انجمن هاي مشابه داخلي وخارجي وبالاخره ارتباط با كانون هاي پژوهشي وتحقيقاتي از ديگر فعاليتهاي ارتباطي انجمن است.
اين نوع ارتباطات زمينه حضور فعال انجمن را در عرصه هاي گوناگون صنعتي واقتصادي از طريق تحليل هاي كارشناسي وكاربردي فراهم كرده است. همچنين اين ارتباطات موجب شده انجمن درتنظيم وبررسي قوانين ومقررات، ضوابط ومعيارهاي صنعتي ومعدني واتخاذ تدابير و تصميمات مرتبط با صنعت حضور فعال داشته باشد.


فعاليت های آموزشی وانتشاراتی

انجمن با درك ضرورت توسعه آموزش به ويژه در زمينه فرهنگ صنعتي واشاعه اصول و روشهاي مناسب مديريت علمي سعي درمعرفي وآشنا سازي مديران با قوانين ومقررات ازطريق اجراي برنامه هاي آموزشي گوناگون دارد. دراين راستا مي توان به برگزاري دوره هاي آموزش مديريت، سمينارهاي علمي وكاربردي درباره مسائل صنعت وتشكيل جلسات عمومي ماهانه، كنفرانس هاي ماهانه و جلسات تعاطي افكار اشاره كرد.
در زمينه فعالتيهاي انتشاراتي، انجمن يك خبرنامه داخلي به نام «صنعت ومطبوعات» ، ويك مجله ي تخصصي به نام «كارآفرين » منتشر مي كند كه به صورت حرفه اي وبه منظور آشنايي هرچه بيشتر جامعه ايران با صنعت وفرهنگ صنعتي كشور و جهان منتشر مي شود.