تاریخچۀ تشکیل انجمن مدیران صنایع استان آذربایجانشرقی


نظري بر تاريخ تشكيل انجمن مديران صنايع در استان آذربايجان شرقي يادي از ياران مددكار

تاريخ تأسيس شعبه اي از انجمن مديران صنايع در ديار ما تقويمي ديرينه ندارد و ديرزماني نميگذرد كه با برخورداري از زمينه مساعد و گستره كمّي و كيفي نهادهاي صنعتي در تبريز و با پيشگامي پيش كسوتان و پيش آهنگاني معتقد و علاقمند بوجود تشكلي مديريتي براي هدايت واحدهاي توليدي در طريق قبول اصل تغيير و تبديل در نحوه توليد و مديريت در توليد، در بستر تاريخ 25 ساله انجمن مديران صنايع براي خود راهي جسته است و موافقت مطلوب و رويكرد مساعد مديريت مركزي بدان تحقق عيني بخشيده است. با تمهيد مقدمات لازم انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقي در تاريخ 30 مهرماه 1373 و با سخنان افتتاحيه جناب آقاي مهندس خليلي پدر فرزانه صنعت و مرشد ره شناس انجمن مديران رسماً گشايش يافت و در مجموعه ساختماني اتاق بازرگاني تبريز كه بواقع در تشكيل انجمن مديران صنايع در استان همدلي و همراهي بسزا روا داشته است فعاليت خود را آغاز كرده كه حق است مورد قدرداني باشد و حق نعمت ادا گردد و ارج خدمت نهاده شود.

بذل همّت برايجاد چنين تشكلي در آذربايجان عملي روا و بايسته بود كه ميبايست سالها پيش به حقيقت مي پيوست. تأخير در انجام بايسته ها از ارزش اقدام نميكاهد كه ضرورت تلاش و همكاري براي حركت هرچه سريعتر و گزيده تر را اجتناب ناپذير ميسازد. آهنگ حركت در تاريخ 30/7/1373 بصدا درآمد و دراولين مجمع عمومي كه با مشاركت تعداد 157 نفر از مديران صنايع استان تشكيل گرديد نخستين هيئت رئيسه انجمن مديران انتخاب و شروع بكار كرد.

جا دارد در اين مجال از ياران درگذشته و به حقيقت پيوسته انجمن مديران صنايع استان شادروان حاج رسول خوئيلر و زنده ياد مهندس حسن باقريفام ياد خيري به ميان آيد و تصويري رسا از رادمرداني به تصوير كشيده شود كه تا پاي جان برپاي حيات انجمن ايستادند و در مراقبت آن پدرانه و صميمانه كوشيدند يادشان در تاريخ حيات انجمن مديران و در سلك پايه گذاران توليد وصنعت در كشور جاودانه باد.

به سزا است اگر ياري ياران همدلي كه با پيگيري صادقانه خود انجام مقصود را محقّق ساختند و به انجمن مديران صنايع در استان آذربايجان شرقي ساماني بخشيدند ارجي درخور نهاده شود و نام آنان در فهرست كساني كه در بود و بقاي انجمن نقش داشته اند با طرحي ستوده ثبت گردد كه بودني است و شدني. با حصول چنين توفيقي بي مناسبت نيست اگر به اقتضاي تقارن با آغاز هفده همین سال حيات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقي فهرست وار از هيئت موسس اين تشكل فراصنفي در آذربايجان نامي به ميان آيد و از بزرگاني در انجمن مديران كه با بزرگواري هرچه به كمال راه رسيدن به مقصود را هموار داشته اند به زباني كه به نارسائي آن اذعان داريم سپاسي ادا گردد. نگاهي گذرا داريم برنام و نشان كساني كه دست برهم زيربناي تشكلي را برگرد انجمني برگرفته از كار و كسب خويش بنام " انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقي " بنا نهاده و بذر نهالي را بر قطب صنعتي سرزمين آريائي مان نشاء كرده اند تا بدست آيندگان آبياري و مراقبت گردد.

    -شادروان مرحوم حاج رسول خوئيلر
    -آقاي مهندس پويا نيا
    -آقاي معرّف
    -آقاي حبيبي
    -آقاي رضازاده
    -آقاي توكّلي
    -آقاي پرويز كليني
    -آقاي غلامحسين ملكي
    -آقاي رحيم صادقيان
    -آقاي يعقوب يگانه
    -آقاي فيروز فيروزي
    -آقاي ناشكيب شكري
    -آقاي پرويز بيوك
    -آقاي حبيب ماهوتي

منّت خداي بزرگ راست كه امروز مردان تلاشگر و برنايان انديشمند ديگري، اگر كه نه بتعداد فزون، برجمع آنروز پيوسته اند تا در صفهاي منسجم تر و نيروئي افزون تر و با تواني بيشتر براي ايستادن در مقابل ناخواسته ها، گوي برگرفته از مجاهدان پيشين را بدست گيرند و در حركت امدادي خود ايثارگر و تلاش پيشه راه رسيدن به مقصود را كه شرف و آزادگي جامعه ايراني در گروانست صادقانه بسپرند و عاشقانه به كوششي جمعي دست يازند كه اميد آفرين باشد و منشور انجمن مديران را كه " هدف صنعتي شدن كشور و رونق اقتصاد ملّي را با مشاركت و حضور وسيع افراد جامعه و بخش خصوصي از طريق دانش مديريت، اصلاح قوانين و مقرّرات، تغييرو تدوين استراتژيهاي مورد نياز صنعتي با نگاهي به جهاني شدن اقتصاد و حفظ محيط زيست در مأموريت دارد" محقّق سازند.

هيئت رئيسه در پنج دوره گذشته ي عمرخويش وصول به ارزشهاي شناخته شده در انجمن مديران و مجامع عمومي را آرمان خويش داشته اند. گرچه رسيدن به همه ارزشها براي آنان چندان آسان نمي نموده ولي توجه به ارزشها و تكيه بر دانائيها و هم افزائيها ميتوانست و ميتواند كه هرمشكلي را آسان نمايد راه گذر از گم بيشه ها را روشن سازد، همت را بلند بداريم كه مردان روزگار در همه ديارها با نيروي همت راه خويش جسته و دربلنداي زمان، برافسردگي و خسته دلي لبخند پيروزي زده اند.

امروز انجمن مديران صنايع در سبد بيلان عملياتي خويش بسترهاي مساعدي دارد: نگاه نه چندان مساعد به بخش خصوصي و صاحبان سرمايه به روندي مساعد تغيير يافته، مديريت دولتي نرم نرمك جاي خود را به پذيرش حق مالكيت و تشويق سرمايه گذاري سپرده, قانون مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و نرخ هاي مالياتي سير كاهشي يافته، تجميع عوارض صورت تحقق پذيرفته و براي صورت پذيري هرچه مطلوبتر در دست بازنگري قرارگرفته، اصلاح قانون كار بعنوان يك ضرورت مطرح شده, قانون نوسازي صنايع كشور بمرحلة اجرا رسيده، اعتقاد به بانكداري خصوصي در نظام بانكي و بيمه اي از قوه به فعل رسيده. مثلث همكاري صنعت, مجلس و ارتباط منطقه اي با دانشگاه و مجامع علمي و فرهنگي بوجود آمده است.

ولي اينهمه پايان كار نيست كه سرآغاز تلاش آغازين ديگري است كه تحولات و دگرگونيهاي جهاني در جهت گيريهاي اقتصادي كشورمان آزمون ديگري را پيش پاي خانوادة بزرگ انجمن مديران صنايع در گستره كشور از يك طرف و مديران صنعتي و مجامع قانونگزاري و مراكز علمي و پژوهشي از جانبي ديگر نهاده است.

هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع استان كه مسئولانه انجام رسالتي راهبردي را در تحقق الزامات روز و برمبناي ارزشهاي پذيرفته برعهده گرفته است برآنست تا با برخورداري از امكاناتي پديد آورده كانونهاي علمي و مطالعاتي را بهمكاري فراخواند و موجبات مطالعه و پروژه يابي در زمينة توسعه مديريت علمي,ارتقاء بخشيدن به کميت و يفيت محصولات وافزايش بهره وري در توليدات صنعتي, توسعة فناوري و ... كه در اغلب واحدهاي صنعتي و توليدي بعنوان عوامل بازدارنده شناخته ميشوند فراهم آورد.

روشن است كه در رسيدن بربلندا شكيبائيم و هم نا شكيب! شكيبا برآگاهي ها كه كار مطالعاتي و فرهنگي زمان ميطلبد تا بذرهاي گزيده و كاشته شده ببار نشيند و فرهنگ مشاركتي در دل مديران صنعت بارور گردد. قداست كار و كارفرما حرمت پذيرد شايستگان به چرخه هاي مديريتي دست يابند و ساختارهاي مديريتي سنتي جاي بر مديريت علمي نوين سپارد.
ناشكيب! چه ميدانيم كه غفلت از گذر زمان و بي توجهي به مرگ فرصتها، ما را از قافله جهاني كه با شتابي بدور از انتظار در حركت است بيش از پيش باز خواهد داشت كه سرنوشتي بس ناميمون برما رقم خواهد خورد، كه چنين مباد.


"بازديد كننده محترم سايت انجمن مديران صنايع آذربايجانشرقی"
عشق به ايجاد ارتباط در جوامع انساني تاريخچه اي به درازاي عمر بشر دارد كه در گذر زمان به اشكال مختلفي رخ نموده است ، هر چه انسان بيشتر تكوين يافته و نيازهايش شكلي دگر يافته نياز بيشتري به ايجاد ارتباط با محيط زيست خود و ديگر انسانهائي يافته است كه در جوامع دور و نزديك ميزيسته اند . به زباني ديگر هر چه جوامع پيشرفته شده شكل ارتباطي وي نيز متكامل تر گشته بطوري كه رفتار هر انسان در ايجاد ارتباط با زمان و آيندة خود شاخصه اي از معيار توسعه يافتگي وي شناخته شده است .

پديدة اختراع چاپ ، كشف نيروي بخار ، به تبع آن توسعه صنعت و توليد، گسترش بازارهاي فروش، دايره استعمار، كشف قاره ها، اختراع برق و تلگراف و تلفن كه هر يك در زمان خود نمايانگر پديده ای شگرف و نشانه ای از احساس نياز به توسعه ارتباط با دنياهای ديگر شناخته ميشده، امروزه نمودی عادی بخود گرفته گرچه اعتبار ارزشي خود را دارا است.
قرن بيست یکم و دهه قرن حاضر نمايانگر جهشي بس بزرگ در دنياي ارتباطات است. گسترش روز افزون صنعت IT در فضاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي مكان را بيرنگ و قيد زمان را در تعاملات بين المللي به لحظه ها مبدل ساخته است . بر اين اساس نهادهاي مختلف با ايجادهسته هاي اطلاع رساني، كسب وكارو فعاليت خويش را به دنياهاي ديگر ، پيوند داده اند تا هم پيامهاي لازم را دريافت و نيز پيام خود را در كوتاهترين زمان ممكن به اطلاع ديگران برسانند.

انجمن مديران صنايع آذربايجان شرقي نيز بنوبة خود با احساس اين ضرورت كوشيده است تا بزعم همه تنگناها از شيوه هاي سنتي ارتباطات بگذرد و در كنار همه ي شيوه هاي ديداري و شنيداري و گفتاري ارتباط خود را با ايجاد امكانات الكترونيكي شكلي ديگر بخشد و در اين راستا همه كاربران اينترنت ،مراجعين و دارندگان سايت و ايميل را به همكاري متقابل فرا ميخواند چه در اين صورت است كه بهره گيري از چنين امكانات فزونتر خواهد بود.
مستدعي است نشاني الكترونيكي انجمن مديران صنايع آذربايجان شرقي را در موارد لزوم طرف استفاده قرار دهند و نشاني الكترونيكي خود را نيز به : www.amsazarbaijan.com اعلام فرمايند.