آشنایی با هیئت رئیسه انجمن

sharifzede
نام و نام خانوادگی : دکتر سید باقر شریف زاده
سمت : رئیس هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 34201426-041
شماره فکس : 34202524-041
 


sedghinasab
نام و نام خانوادگی : مهندس محسن صدقی نسب
سمت : نائب رئیس هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 36372701-041
شماره فکس : 36372700-041


jafari
نام و نام خانوادگی : رضا جعفری
سمت : نائب رئیس هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 36309232-041
شماره فکس : 36309231-041


biyuk
نام و نام خانوادگی : حاج رسول بیوک
سمت : عضو هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 36307322-041

 


hasani
نام و نام خانوادگی : میر ابوالفضل حسنی
سمت : عضو هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 34328140-041

 


mujarabi
نام و نام خانوادگی : محمد باقر مجربی
سمت : خزانه دار هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 36306378-041
شماره فکس : 36306381-041
 


kasrayi
نام و نام خانوادگی : ناصر کسرائی
سمت : عضو هیئت رئیسه انجمن

شماره تماس : 33334828-041
شماره فکس : 33312313-041
 


khamanei
نام و نام خانوادگی : علی اصغر خامنه ای
سمت : مشاور عالی انجمن

شماره تماس : 35235365-041
شماره فکس : 35242196-041