اهداف و ماموریت های انجمن

بدنبال باورها و اعتقادات بنيانی انجمن ، اهداف و مأموريتهای انجمن شكل گرفت كه تمامی دوستان و ياران انجمن از پس بيست و اندی سال همچنان به دنبال تحقق بخشيدن به آن هستند و در اين راه تاكنون از هيچ كوششی دريغ نورزيده اند .

اهداف غايی:

  • پيشبرد و پيشرفت صنعت در جهت سياست صنعتی شدن كشور
  • كوشش در ايجاد نوآوری تكنولوژيك در صنايع و بعبارتی علمی كردن صنايع
  • اشاعه فرهنگ صنعتی
  • اعطاي نقش بيشر به مردم در فعاليتهای صنعتی ، معدنی (خصوصی سازی)
  • سعی در ارتقاء ‌سطح آگاهی ها و دانش مديريت
  • كوشش در ايجاد بستر قانونی مناسب برای صنعت
  • كمك بحضور صنايع ايران در عرصه جهانی
  • توسعه تحقيقات كاربردی از درون صنعت و يا در مراكز علمی و تحقيقاتی