اساسنامه

انجمن مديران صنايع چگونه تأسيس شد؟

انجمن در سال 1357 به همت گروهي از مديران صنعت پايه گذاري شد و فعاليتهاي خود را براي شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادي و معرفي مديريت صنعتي در فرآيند توليد و سرانجام تلاش براي صنعتي شدن كشور آغاز كرد و در سال 1359 به ثبت رسيد و رسميت يافت.

انجمن تشكلي است غيرسياسي كه به احزاب و گروه هاي سياسي وابستگي ندارد. انجمن مؤسسه اي است غيرانتفاعي و مطالعاتي كه به صنعت و مسائل كلان صنعت مي انديشد و به شناخت و بررسي ساختار صنعتي كشور در ابعاد اقتصادي و اجتماعي آن مي پردازد.

انجمن فعاليتهاي خود را با گردآوري اطلاعات و پژوهش درباره تنگناها و مشكلات فراروي صنعت و اقتصاد كشور انجام مي دهد و هدف اساسي را بر دستيابي به گسترش صنعت از طريق مشاركت هرچه بيشتر مردم در فعاليتهاي صنعتي قرار داده است.

انجمن همه افرادي را كه در راه صنعتي كردن كشور كوشش مي كنند و همه مديراني را كه اداره و مسئوليت توليد صنعتي را برعهده دارند براي انديشيدن و راه جستن درباره توسعه صنعت فرا مي خواند تا با هم و به ياري يكديگر و به پشتوانه توانائيها و ظرفيتهاي علمي و تجربي، صنعتي پويا متحول و فراگير بنا نهند. هدف هاي انجمن اعتلاي صنعت و كارآفريني، صيانت از نهادهاي صنعتي، تقويت مديريت علمي، تشويق سرمايه گذاري در صنعت، گسترش روابط صنعتي با ديگر كشورها و جذب فناوري موردنياز در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از هدفهاي مهم انجمن است.

 

وظايفي كه انجمن براي رسيدن به هدفها براي خود برگزيده است عبارتند از:

شناخت مسائل و مشكلات صنايع كشور و تحليل علمي و منطقي آنها و يافتن راه هاي گذر از تنگناها و ارائه نظرات و پيشنهادات به مسئولان اجرائي.

فراهم آوردن فرصتها و امكانات براي مديران صنعت به منظور ايجاد ارتباط و تفاهم با يكديگر از طريق تبادل افكار، حضور در سمينارها، كنفرانسها و كميته هاي كارشناسي انجمن.

كوشش در تجهيز سرمايه هاي مردمي و هدايت آنها به سوي بخش صنعت و توليد كشور.

تلاش در شناخت آخرين پديده ها و دستاوردهاي مديريت صنعتي و انطباق آنها با آداب و سنتهاي ملي و انتقال يافته هاي علمي و تجربي به مديران صنعت.

كوشش در ارتقاء بهره وري نيروي كار و كارآيي صنعت به منظور افزايش هماهنگ كمي و كيفي توليد.

كمك به ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و كاركنان صنعت و شناساندن اهميت نقش مديريت صنعتي در جامعه.

كوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتي.

كوشش براي انتقال فناوري، جذب و بومي كردن و توسعه آن در صنعت كشور.

كمك به گسترش صادرات صنعتي. تلاش در بالا بردن پويايي و ارتقاء ظرفيت و نوآوري در صنايع و معادن و تشويق واحدها براي ايجاد مراكز تحقيق و توسعه.

بررسي، مطالعه و تنظيم استراتژيهاي گسترش صنعت و عوامل مؤثر در توسعه صنعتي.

همكاري نزديك با مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهها، وزارتخانه ها و ديگر سازمان ها و مراجع تصميم گير از طريق ارائه تحقيقات و مطالعات علمي و كاربردي و حضور در جلسات آن.

فعاليتهاي انجمن از همان آغاز و به منظور تحقق هدف ها و وظايف خود از راه ايجاد ارتباط و همكاري با پژوهشگران و كارشناسان و با برخورداري از مشاركت وسيع مديران صنعت انجام فعاليتهاي گوناگوني را بطور منظم در برنامه كار خود قرار داد كه به مهمترين آنها اشاره مي شود.

فعاليتهاي پژوهشي پژوهشها و مطالعات انجمن بطور عمده مربوط به بررسي مشكلات و نيازهاي صنعت، اشاعه فناوري پيشرفته، شناخت اولويتها در ساخت محصولات، چگونگي گسترش صنعت و بالاخره ارائه راه حلها و پيشنهادات درخور مشكلات است.

تحقيقات انجمن همچنين زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با صنعت از قبيل سرمايه گذاري، گردش مالي صنعت، بازرگاني، صادرات، قوانين و مقررات مالياتي روابط كار تأمين اجتماعي و . . . را نيز در برمي گيرد.

 

بخش پژوهشي انجمن خود را در قالب مسائل روز جامعه محدود نمي كند بلكه با توجه به تغيير و تحولات جهان امروز به فردايي مي انديشد كه كشور ما به هرحال بايد در آن حضوري فعال و مؤثر داشته باشد. بررسي لوايح و طرح هاي قانوني به منظور ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي بخشي ديگر از وظايف مطالعاتي و پژوهشي انجمن است كه در قالب مصالح و انتظارات صنعت انجام مي گيرد. فعاليتهاي ارتباطي جامعه ما بيش از هر چيز به همكاري افراد و گروه ها و مبادله تجربه ها و افكار نيازمنداست بنابراين بخش عمده اي از كوششهاي انجمن مصروف فعاليتهاي ارتباطي مي گردد.

انجمن از يك سو سعي دارد مديران صنعت را گرد هم آورد تا با ايجاد آشنايي و ارتباط بين آنها زمينه همكاري بيشتر را فراهم آورد و از سويي ديگر كوشش در برقراري ارتباط بين مديران و كارشناسان براي تلفيق تجربه و دانش و دستيابي به راهبردهاي علمي و كاربردي دارد. ارتباط با سازمانهاي دولتي ذيربط در صنعت براي انعكاس مسائل و مشكلات صنايع و آگاه كردن مديران از آخرين تصميمات نهادهاي دولتي، ارتباط با سازمانهاي تخصصي و انجمن هاي مشابه داخلي و خارجي و بالاخره ارتباط با كانونهاي پژوهشي و تحقيقاتي از ديگر فعاليتهاي ارتباطي انجمن است. اين نوع ارتباطات زمينه حضور فعال انجمن را در عرصه هاي گوناگون صنعتي و اقتصادي از طريق تحليل هاي كارشناسي و كاربردي فراهم كرده است. همچنين اين ارتباطات موجب شده است انجمن در تنظيم و بررسي قوانين و مقررات ضوابط و معيارهاي صنعتي و معدني و اتخاذ تدابير و تصميمات مرتبط با صنعت حضوري فعال داشته باشد. فعاليتهاي آموزشي و انتشاراتي انجمن با درك ضرورت توسعه آموزش به ويژه در زمينه فرهنگ صنعتي و اشاعه اصول و روش هاي مناسب مديريت علمي سعي در معرفي و آشنا سازي مديران با قوانين و مقررات از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي گوناگون دارد. در اين راستا مي توان به برگزاري دوره هاي آموزش مديريت، سمينارهاي علمي و كاربردي درباره مسائل صنعت و تشكيل جلسات عمومي ماهانه اشاره كرد.

چه كساني مي توانند عضو انجمن شوند؟ عضويت در انجمن براي مديران صنعت و معدن بصورتهاي زير امكان پذير است:

مديران صنعتي كه داراي تحصيلات عالي در رشته مديريت بوده و سه سال سابقه مديريت صنعتي در سمت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل باشند.

مديران صنعتي كه داراي 6 سال سابقه مديريت صنعتي در سمت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل باشند.

اشخاصي كه نقش اساسي در ايجاد واحدهاي توليدي, صنعتي, معدني و خدمات صنعتي داشته باشند.

نماينده واحدهاي توليدي صنعتي, معدني و خدمات صنعتي كه طبق مجوز مراجع رسمي كشور به فعاليت اشتغال دارند.

 

انجمن داراي سه نوع عضو خواهد بود:

الف) اعضاي پيوسته: كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند و اعضاي اصلي محسوب مي شوند.

ب) اعضاي وابسته: كه از بين اشخاص ايراني انتخاب شده و براي تحقق هدفهاي انجمن مفيد تشخيص داده مي شوند.

ج) اعضاي افتخاري: كه از بين دانشمندان ايراني و غيرايراني كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتازي بوده و يا خدمات ارزنده اي به پيشبرد صنعت كشور و يا اهداف انجمن نموده باشند.