ساختار انجمن

مجمع عمومی:

در رأس نمودار سازماني انجمن ، مجمع عمومي قرار دارد كه مواد 11 الي 21 اساسنامه انجمن ناظر بر اختيارات وظائف و مسئوليت آن ميباشد . وظائف مجمع عمومي انتخاب اعضاي شورايعالي با معرفي هيأت مديره ، ‌انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ، رسيدگي و استماع گزارش هيأت مديره و تعيين خط مشي كلي انجمن ، ‌تصويب تزارنامه و بودجه و تعيين ميزان حق عضويت و انتخاب روزنامه كثيرالانتشار از وظائف اصلي آن است .


شورايعالی:‌

مواد 22 الي 28 اساسنامه وظايف و اختيارات شورايعالي را پوشش ميدهد . وظائف شورايعالي انجمن : بررسي و تعيين خط مشي هاي كلي انجمن و بررسي و اظهار نظر نسبت به برنامه هاي انجمن به پيشنهاد هيأت مديره ، بررسي عملكرد انجمن ، معرفي اعضاي شايسته براي عضويت در هيأت مديره و يا هيأت رئيسه شعب ، درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده و انجام اموري كه از طرف مجمع عمومي به آن محول گردد از اهم وظائف اين شورا است .


هيأت مديره:

مواد 29 الي 38 اساسنامه منطبق بر وظائف ،‌ اختيارات هيأت مديره انجمن مديران صنايع ، هيأت مديره مركب از 11 عضو اصلي و سه عضو علي البدل است كه اهم وظائف آنها از اين قرار است :
• اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و شورايعالي .
• گشايش يا بستن حسابهاي بانكي در داخل كشور .
• نظارت بر امور اداري و مالي انجمن و تهيه بودجه و ترازنامه و ساير گزارشهاي مالي و ارائه آنها به بازرس ، شورايعالي و مجامع .
• تعيين و تشكيل كميته هاي فني ، تخصصي و عمومي و نظارت بر كار آنها .
• انتخاب دبير يا هيأت اجرايي .
• نگهداري اموال ،‌ تعقيب جريانهاي قضائي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در دادگاهها ،‌ تعيين داور و تعيين وكيل و عزل آنان ، حل و فصل دعاوي از راه سازش و در صورت انقضاء واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات مربوط به اين بند .
• انجام معامله در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول انجمن و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و وام گرفتن ،‌ پذيرش نظارت و يا توليت موقوفات خاص و اقدام به هرگونه كمك بلاعوض و يا بخشش با رعايت صلاح انجمن و ... .
در راستاي وظائف فوق ،‌ هيأت مديره مبادرت به برگزاري جلسات و برقراري كميته هاي مختلف ستادي مينمايد و از طريق دبير يا هيأت اجرايي بر فعاليتهاي انجمن نظارت مي كند .


دبير كل يا هيأت اجرايی:

طبق ماده 41 هماهنگي و انتظام امور اجرايي و پرسنلي انجمن و تمركز امور و انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي از وظائف دبير يا هيأت اجرايي انجمن است . بعلاوه انجام كليه امور اجرايي ، تحقيقاتي ، ‌پرسنلي و صدور بخشنامه ها و دستورالعمها و مصوبات هيأت مديره از اهم وظائف دبير كل است .
دبير كل مسئوليت امور پژوهشي ،‌ امور شعب و امور اجرايي را نيز برعهده دارد .
آشنائي با ديگر بخشهاي انجمن


كميته های ستادی و موردی:

كميته هاي ستادي و موردي در انجمن كميته هاي است كه اعضاي آن را چند نفر از اعضاي هيأت مديره و احتمالا" كارشناسان انجمن تشكيل ميدهند . اين كميته ها براي اهداف خاصي برقرار ميشوند كه ميتوانند دائمي و موقت باشند . از جمله اين كميته ها ، كميته مالي ،‌ عضويت ، ‌ساختمان قوانين و مقررات ، ‌همكاري با دانشگاه .


امور پژوهشی و تحقيقاتی:

امور پژوهشي و تحقيقاتي شامل بخشهاي :
الف) تحقيقات كاربردي ب) تحقيقات پايه ج) كميته تخصصي اعضاء د) كتابخانه


امور اجرايی:‌

اين امور شامل چهار بخش :‌
الف) روابط عمومي ب) انتشارات ج) امور مالي د) امور اداري


امور شعب:

امور شعب با هدف ايجاد هماهنگي بين شعب و مركز و انتقال فعاليتهاي مركز به شعب و برعكس و نظارت بر فعاليتهاي شعب ايجاد شده كه از ديگر وظايف اين بخش نظارت بر انتخابات هيأت رئيسه ، بررسي گزارش فعاليتها ، اخذ صورتجلسات هيأت رئيسه ، برقراري تماس مستمر با دبيران شعب ، بررسي مدارك درخواست عضويت ، اعلام رفع نقص مدارك عضويت ، صدور و تمديد كارت عضويت ، تعيين نوع عضويت (وابسته ـ پيوسته) برگزاري اجلاس مشترك هيأت مديره و هيأت رئيسه و همكاري با مديران صنايع در ايجاد شعب جديد.