درخواست عضویت

 

اشخاص حائز شرایط می توانند با دریافت و تکمیل فرم تقاضای عضویت و ارسال آن از طریق ایمیل و یا فکس نسبت به انجام فرآیند عضویت خود در انجمن مدیران صنایع اقدام نمایند.

 

 فرم درخواست عضویت در انجمن