رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در گفتگو با «نصر»...

مهندس توکلی یک نهضت و شالوده صنعتی ایجاد کرد/ توکلی پاکدست، صادق و مسئولیت پذیر بود

نصر: رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: مهندس توکلی یک نهضت و شالوده صنعتی ایجاد کرد و نقش ایشان در صنعتی کردن تبریز و ایران بی بدیل است.

50 سال افتخار" همایش تجلیل از پیشکسوتان نیم قرن اخیر صنعت و نشان عالی مدیران" تبریزاردیبهشت ماه 97

دکتر شریف‌زاده رئیس انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی

سرمایه‌های نمادین اصلی‌ترین سرمایه هر ملتی است اصلی‌ترین سرمایه هر ملت و کشوری سرمایه‌های نمادین آن ملت و کشور است.

SHArifi