قانون تأمین اجتماعی

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ - كلیات‌
ماده‌ 1 - به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

مراحل ثبت سفارش

كارت بازرگاني:
كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ، اجازه داده ميشود كه به امر واردات و صادرات بپردازد. داشتن كارت بازرگاني در مراحل واردات كالا (ثبت سفارش ، گشايش اعتبار)‌ و براي ارايه به وزارت بازرگاني ، بانك مركزي و گمرك الزامي است و همچنين جهت انجام تشريفات صدور كالا مورد نياز است.

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق

«پیوست شماره چهار»
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق
مصوب جلسه 1393/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت ها که از محل منابع این صندوق تامین مال میشود باید :
1.    در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.