صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

معرفی صندوق

قانون تاسیس:
قانون تاسیس صندوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24 آذر ماه 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 02/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.

اساسنامه:
اساسنامه صندوق در جلسات مورخ 1384/5/9 و 1384/9/16 هیات وزیران تصویب و پس از تایید آن در شورای نگهبان در تاریخ 7/10/84 توسط معاون اول رییس جمهور جهت اجرا به وزارت صنایع و معادن ابلاغ گردیده است.

اهداف و وظایف:

فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک.

ارکان صندوق:
الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیئت مدیره ج ـ بازرس قانونی

اعضای مجمع عمومی صندوق:
وزرای صنایع و معادن،اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی،کار و امور اجتماعی، تعاون ومعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

قانون بودجه:
مطابق بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه یافته اند که بخشی از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری را در قالب وجوه اداره شده در اختیار صندوق قرار دهند.

مبلغ و درصد:
حداکثر مبلغ ضمانت نامه صندوق برای پوشش کسری وثایق متقاضیان ده میلیارد ریال تعیین گردیده که تا پنجاه درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را تشکیل می دهد

وثایق و کارمزد:
وثايقي كه صندوق از متقاضي صدور ضمانت نامه دريافت مي نمايد شامل چك و سفته با ضامنین مورد قبول صندوق هركدام معادل 5/1 برابر مبلغ ضمانت نامه مي باشد.کارمزد ضمانت نامه در سال اول معادل 5/1 درصد مبلغ ضمانت نامه و برای سال های بعدی، به ازای هرسال 25/0 درصد خواهد بود.
نشانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
آدرس: تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم - پلاک 15
تلفن :51- 02188729248
فکس : 88550740-021
وب سایت : www.sif-gov.ir

فرایند صدور ضمانت نامه

مرحله اول – اشخاص حقوقی/ حقیقی (در بدو مراجعه):

1-معرفي نامه سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي استان
2-در خواست کتبی متقاضی روی سربرگ شرکت.
3-فرم تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
4-پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
5-تصاوير شناسنامه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل یا متقاضی حقیقی
6-تصاویر مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
7-تصویر اظهارنامه ثبتي شرکت
8-تصویر اساسنامه شركت
9-تصویر روزنامه رسمي و استعلام ثبتی مربوط به آگهی تاسیس شركت
10- تصویر روزنامه رسمي و استعلام ثبتی مربوط به آخرین تغییرات وصاحبان امضاء مجاز
11- تصویرجواز تأسيس/ تصویر پروانه بهره برداری/ يا تصویر جواز طرح توسعه
12- تصویر دفترچه قرارداد زمين (طرح های واقع در شهركهای‌ صنعتي)
13- تصویر سند مالكيت زمين محل اجراي طرح (طرح های خارج از شهر‌ك‌هاي صنعتي)
14- تصویر پروانه احداث ساختمان (براي مواردي كه اين پروانه را اخذ نموده اند)
15- اظهارنامه مالياتي3 سال اخير شركت (براي مواردي كه بيش از 3 سال از ثبت شركت گذشته باشد)
16- ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقدي سه سال اخير به صورت حسابرسي شده( براي مواردي كه سابقه فعاليت دارند )
17- تصوير فيش تلفن و برق محل سكونت متقاضي به همراه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت

توضیح: مدارک و مستندات حقوقی و حقیقی که به صورت کپی ارائه می¬شوند می¬بایست از طریق مراجع قضایی برابر با اصل شده باشند. طرح مصوب بانک نیز می¬بایست توسط شعبه بانک مهر و تأیید شود.

مرحله دوم(پس از ارائه كليه مدارك مرحله اول ومكاتبه صندوق با بانك عامل) :
1- فرم تکمیل شده توسط بانك عامل
2- مصوبه بانک عامل
3- طرح توجيهي مورد تاييد يا پذيرفته شده بانك
4- گزارش ارزيابي وثايق پذيرفته شده توسط بانك
5- گواهی استعلام بانك عامل مبنی برعدم چك برگشتي متقاضي
6- گواهی عدم بدهی معوق متقاضي به سيستم بانكي (در صورتيكه متقاضي (شركت يا اعضا) قبلا تسهيلاتي را از بانكهاي دولتي و غير دولتي دريافت نموده اند مي بايستي اطلاعات كامل مربوطه ارائه دهند)
7- تصویر پيش فاكتور يا پروفرم‌هاي مورد تأييد بانك (براي مواردي كه بطور خاص توسط صندوق از بانك درخواست مي شود)
8- گردش حساب بانكي ضمانتخواه در بانك عامل و ساير بانكها
9- تصویر اسناد وثايق ملكي خارج ازطرح(در صورت توثيق نزد بانك)
معرفي ضامنين قابل قبول به صندوق