مراحل ثبت سفارش

كارت بازرگاني:
كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ، اجازه داده ميشود كه به امر واردات و صادرات بپردازد. داشتن كارت بازرگاني در مراحل واردات كالا (ثبت سفارش ، گشايش اعتبار)‌ و براي ارايه به وزارت بازرگاني ، بانك مركزي و گمرك الزامي است و همچنين جهت انجام تشريفات صدور كالا مورد نياز است.

فرايند صدور كارت بازرگانی
1- مراجعه متقاضي به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
2- درخواست صدور كارت بازرگاني
3- ارائه مدارك مورد نياز به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
5- پذيرش ، رسیدگی و تائید نهایی پرونده از سوی سازمان بازرگانی
6- تحویل كارت به متقاضي از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

الف) شرايط لازم جهت انجام فعاليت با کارت بازرگانی حقیقی
1- داشتن حداقل 23 سال تمام
2- داشتن حداقل ديپلم
3- عدم اشتغال تمام وقت  و نداشتن رابطه استخدامي با قواي سه گانه
4- نداشتن سوء پيشينه كيفري
5- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
6- داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي و نداشتن چك برگشتي
7- داشتن محل مناسب تجاري (ملكي يا اجاره اي)
8- اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري
9- گواهي پلمپ دفاتر

ب) مدارك لازم براي صدور كارت بازرگاني اشخاص  حقيقي
1- مراجعه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و درخواست صدور كارت بازرگاني
2- 6 قطعه عكس 4*3
3- اصل شناسنامه و كپي از تمام صفحات
4-  ارائه كپي آخرين مدرك تحصيلي
5- ارائه اصل گواهي عدم سوء پيشينه
6- گواهي بانكي مبني بر حسن اعتبار بانكي (تكميل فرم الف)
7- ارائه اظهارنامه  ثبت دفاتر بازرگاني
8- تعهد نامه تاييد شده دفتر اسناد رسمي (تكميل فرم د )
9- اصل فيش بانكي مبلغ 000/440 ريال به حساب خزانه بنام  سازمان بازرگاني
10- كپي و اصل سند مالكيت محل تجاري يا اجاره نامه رسمی
11- تكميل فرم مشخصات تايپ شده
12- فيش واريزي مبلغ 000/100 ريال جهت صدور بابت حق تمبر به حساب دارايي
13- ارائه اصل گواهي پلمپ دفاتر
14-فيش واريزي به مبلغ 4500000ريال الي 7500000ريال باتوجه به ميزان سرمايه، به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  جهت صدور كارت عضويت اتاق.

ج) شرايط لازم براي انجام فعاليت با کارت بازرگانی حقوقی :
1- داشتن حداقل 23 سال تمام
2- داشتن مجوز توليد يا پروانه بهره برداري
3- درج فعاليت تجاري در اساسنامه
4- داشتن كارت پايان خدمت مدير عامل شركت (براي مردان)
5- داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي نداشتن چك برگشتي
6- داشتن محل متناسب تجاري (ملكي يا اجاره اي)
7- اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري
8- اظهارنامه ثبت شركتها
9- عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن رابطه استخدامي با قواي سه گانه

* شرکتهای تعاونی جهت گرفتن کارت بازرگانی باید از طریق اتاق تعاون استان اقدام نمایند. مراحل کار مشابه کارت حقوقی می باشد.

د) مدارك لازم براي صدور كارت بازرگاني اشخاص حقوقي
1- درخواست كتبي شركت مبني بر تقاضاي كارت بازرگاني از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
2- 6 قطعه عكس 4*3 مديرعامل شركت
3- ارائه كپي و اصل شناسنامه
4- ارائه آگهي روزنامه رسمي در مورد تاسيس و آخرين تغييرات شركت
5- ارائه كپي آخرين مدرك تحصيلي
6- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه
7- ارائه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري
8- ارائه اظهارنامه ثبت شركتها از اداره كل ثبت و اسناد
9- ارائه مفاصا حساب از سازمان امور اقتصاد  و دارايي
10- ارائه مفاصا حساب از سازمان بيمه تامين اجتماعي
11- تكميل و تايپ فرم مشخصات و اعضاي هيئت مديره و سهامداران
12- تكميل فرم و گواهي بانك مبني بر حسن اعتبار
13- تعهد نامه دفتر اسناد رسمي (تكميل فرم د)
14- اصل فيش بانكي مبلغ 000/440 ريال به حساب خزانه بنام سازمان بازرگاني
15- كپي و اصل سند مالكيت محل تجاري يا اجاره نامه
16- فيش واريزي مبلغ 000/100 ريال بابت حق تمبر به حساب سازمان امور اقتصاد و دارايي
17- يك نسخه اساسنامه شركت
18- ارائه گواهي پلمپ دفاتر
19- كپي موافقتنامه اصولي جواز تاسيس پروانه بهره برداري برای واحدهای تولیدی
20- فيش واريزي به مبلغ 4500000ريال الي 7500000ريال باتوجه به ميزان سرمايه، به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  جهت صدور كارت عضويت اتاق.( شركتهاي تعاوني مبلغ 2000000ريال به حساب اتاق تعاون واريز مي نمايند)

مراحل تمديد كارت بازرگاني
1-    مراجه به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و درخواست تمديد كارت بازرگاني
2-    اصل فيش بانكي مبلغ 000/440 ريال به حساب خزانه بنام  سازمان بازرگاني
3-    كپي و اصل سند مالكيت محل تجاري يا اجاره نامه رسمی در صورت تغيير محل
4-    تكميل فرم مشخصات تايپ شده
5-    ارائه مفاصا حساب از سازمان امور اقتصادي و دارايي
6-    ارايه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي براي دارندگان كارت حقوقي
7-    ارائه آگهي روزنامه رسمي در مورد آخرين تغييرات شركت براي دارندگان كارت حقوقي
8-    فيش واريزي به مبلغ 2000000ريال الي 5000000ريال باتوجه به ميزان سرمايه، به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  جهت صدور كارت عضويت اتاق.( شركتهاي تعاوني مبلغ 2000000 ريال به حساب اتاق تعاون واريز مي نمايند)

مراحل انجام صدور كارت پيله وري

الف) شرايط لازم براي اخذ كارت پيله وري :
1- برخورداري از شرايط لازم طبق ماده 91 آيين نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات
2- عدم اشتغال  و رابطه استخدامي با دستگاههاي دولتي
3- ساكن بخشهاي مرزي استان
4- نداشتن محكوميت موثر كيفري
5- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت
6- دا شتن حداقل 21 سال تمام

ب) مدارك  لازم براي اخذ كارت پيله وري :
1- ارائه معرفي نامه بخشداري به اداره بازرگانی شهرستان مربوطه مبني بر تاييد و احراز سكونت متقاضی
2- تكميل 3 فرم ثبت نام – فرم ج (مشخصات فردي- فرم تعهد نامه)
3- اصل و ارائه كپي از تمام صفحات شناسنامه
4- اصل و ارائه كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
5- ارائه فيش بانكي واريزي به مبلغ 000/55 ريال به حساب خزانه نزد بانك ملي مركزي خوزستان
6- 5 قطعه عكس 4*3
* ايثارگران و جانبازان با ارائه مدارك لازم از واريز وجه  به حساب خزانه دولت معاف خواهند بود.

ثبت سفارش واردات كالا

الف : مدارك لازم جهت انجام ثبت سفارش واردات كالا
1- ثبت نام اينترنتي (www.sabtaresh.ir)
2- كارت عضويت (فرم شرايط گرفتن كارت عضويت ضميمه مي باشد.)
3- كارت بازرگاني معتبر
4- اوراق ثبت سفارش تايپ شده براساس مشخصات پروفرم صدور تقاضا
5- پروفرماي صادر شده از طرف فروشنده
6- درخواست كتبي (در برگهاي سربرگ دار)
7-ثبت سفارش اينترنتي (www.sabtaresh.ir )

ب: پروفرم بايد حاوي اطلاعات و مشخصات ذيل باشد:
1- نام و مشخصات فروشنده
2- نام و مشخصات خريدار
3- شماره و تاريخ صدور پرفرم
4- مشخصات كامل كالا
5- مقدار كالا طبق واحد اندازه گيري آن
6- ارزش واحد كالا
7- كرايه حمل و وسيله حمل
8- ارزش حمل كالا
9- مدت حمل كالا
10- كشور توليدكننده
11- كشور ذينفع
12- نحوه پرداخت وجه
13- وزن و حجم كالا
14- گمرك مقصد
15- امضاء و مهر كمپاني فروشنده

ج: سيستم مديريت ثبت سفارش (sabtaresh )
سيستم مكانيزه مديريت ثبت سفارش واردات ، به دنبال تاكيدات مقام عالي وزارت بازرگاني و در راستاي نهضت خدمت رساني شكل گرفت. در اين سيستم متقاضيان ثبت سفارش اعم از حقيقي و حقوقي مي توانند با مراجعه به وب سايت www.sabtaresh.ir ثبت نام نموده، بابا دريافت كد كاربري و رمز عبور شخصي، از طريق اين سايت سفارشات واردات خود را به صورت 24 ساعته و در هر مكاني كه به شبكه جهاني اينترنت دسترسي داشته باشند، ثبت نام نمايند.

اهداف سيستم ثبت سفارش الكترونيكي
1-ثبت نام اينترنتي
2-ثبت سفارش اينترنتي
3-اطلاع رساني آخرين قوانين و مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه ها به بازرگانان و كارشناسان
4-انجام مراحل كارشناسي ثبت سفارش بصورت مكانيزه
5-اطلاع رساني وضعيت ثبت نام و ثبت سفارش بازرگانان از طريق Email و SMS
6-افزايش سرعت و دقت در مراحل ثبت نام، ثبت سفارش و كارشناسي
7-صدور گزارشات متنوع مديريتي
8-قابليت اتصال به سازمانهاي ذيربط در كشور(گمرك، بانك مركزي، ثبت احوال، اتاق بازرگاني و ...)
9-استفاده از امضاي الكترئنيكي CA براي مديران، بازرگانان و كارشناسان
10-صدور كارت هوشمند بازرگان
11-پرداخت الكترونيكي كارمزد
12-استفاده از كدينگ ملي كالا

د: نحوه ثبت نام در سيستم ثبت سفارش

1-عضويت در سايت
كليه اشخاص و اعم از بازرگانان حقيقي يا حقوقي، نمايندگان، مديران، كارشناسان، اپراتورهاي سازمان و كليه كسانيكه در خواست ورود خودرو(يك دستگاه) را دارند مي بايست از طريق سايت www.sabtaresh.ir و منوي ثبت نام كاربر جديد و با انتخاب گزينه عضويت در سايت ، كليه اطلاعات مربوطه را وارد نمايند. در صورتيكه اعضاي سايت متقاضي ثبت نام به عنوان بازرگان حقيقي يا حقوقي مي باشند(بجز واردكنندگان يك دستگاه خودرو) بايستي از طريق ثبت نام واردكنندگان حقيقي يا حقوقي نيز اطلاعات مربوط به كارت بازرگاني و اطلاعات سازمان و شركت خود را وارد نمايند. متقاضيان يك دستگاه خودرو پس از عضويت در سايت و درج علامت مخصوص واردات يكدستگاه خودرو در محل مربوطه مي توانند با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور خود وارد سيستم شده و اقدام به ثبت سفارش خودرو (فقط يكدستگاه)نمايند.

2- ثبت نام بازرگان حقيقي
كليه بازرگانان حقيقي كه قبلا مرحله عضويت در سايت را انجام داده اند، مي بايست با انتخاب گزينه ثبت نام واردكننده حقيقي نسبت به ورود اطلاعات كارت بازرگاني خود اقدام نمايند. پس از اين مرحله ، بازرگان حقيقي مي تواند با استفاده از نام كاربري و كلمله عبورخود وارد سيستم شده و صفحه مربوط به خود را مشاهده و اقدام به ثبت و پيگيري سفارشات خود نموده و در صورت نياز نمايندگان خود را نيز انتخاب نمايد. اين بازرگانان نيز همانند كليه اعضاي سايت مي توانند با استفاده از كليد ثبت سفارش خودرو نسبت به درخواست ثبت سفارش خودرو(فقط يكدستگاه)اقدام نمايند.

3-ثبت نام بازرگان حقوقي
كليه مديران سازمانها و مديران عامل شركتها كه قبلا مرحله عضويت در سايت را انجا داده اند مي بايست با انتخاب گزينه ثبت نام واردكننده حقوقي نسبت به ورود اطلاعات سازمان يا شركت خود اقدام نمايند. پس از اين مرحله بازرگان حقوقي نيز مي تواند با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور خود وارد سيستم شده و صفحه مربوط به خود را مشاهده و در صورت نياز اقدام به ثبت و پيگيري سفارشات خود نموده و نمايندگان خود را انتخاب نمايد.

و: مدارك مورد نياز براي عضويت در سايت
1-اصل و كپي شناسنامه
2-اصل و كپي كارت ملي

ن: مدارك مورد نياز براي ثبت نام حقيقي در سايت
1-اصل و كپي شناسنامه
2-اصل و كپي كارت ملي
3-اصل و كپي كارت بازرگاني
4-اصل و كپي مدارك مربوط به بخش توليدي(موافقتاصولي يا پروانه بهره برداري يا پروانه تاسيس)

ه: مدارك مورد نياز براي ثبت نام حقوقي در سايت
1-اصل و كپي شناسنامه
2-اصل و كپي كارت ملي
3-اصل و كپي كارت بازرگاني
4-اصل و كپي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي
5-اصل و كپي مدارك مربوط به شركتهاي توليدي(موافقتاصولي يا پروانه بهره برداري يا پروانه تاسيس)

ي: اطلاع رساني در سايت
جهت اطلاع بازرگانان و كاربران، بخش اطلاع رساني در صفحه اصلي سايت ايجاد شده است. در اين بخش كتاب مقررات صادرات و واردات و دستورالعملها و بخشنامه هاي مرتبط با واردات ارايه شده است. در مراحل ورود اطلاعات ثبت سفارش نيز محدوديتها و ممنوعيتهاي لازم طبق قوانين ،مقررات و دستورالعملهاي مختلف ايجاد و راهنمايي لازم به بازرگان ارايه مي گردد. همچنين در مراحل ثبت نام و ثبت سفارش ، اطلاعات لازم درخصوص وضعيت ثبت نام، ثبت سفارش و كارشناسي آن از طريق Email ، SMS و همچنين صفحه شخصي كاربران اعلام مي گردد. لذا درج آدرس پست الكترونيكي(Email( و شماره تلفن همراه براي استفاده از اين امكانات الزامي مي باشد.

پرداخت جوایز صادراتی

الف) مدارك لازم جهت عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان (CD)
1- تكميل و تايپ فرم هاي مربوطه فارسی و لاتین
2- درخواست كتبي به سازمان بازرگاني با سربرگ تجارتخانه متقاضي
3- ارايه اصل و تصوير حداقل 4 فقره اظهار نامه صادراتي به ارزش حداقل 100 هزار دلار
4- ارائه مدرك صادراتي مبني بر مستمر بودن صادرات در دو سال اخیر
5- ارائه تصوير كارت بازرگاني معتبر به نام صادركننده
6- ارائه تاييديه ار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مبني بر صادركننده بودن متقاضي
7- در صورت صادرات عمده از طريق گمركات خرمشهر- آبادان- خسروي اخذ تاييديه از گمركات مذكور مبني بر صحت انجام صادرات
8- ارايه تصوير آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در  روزنامه هاي رسمي براي اشخاص حقوقي
9- ارائه تصوير پروانه بهره برداري جهت واحد هاي توليدي
10- ارايه تاييديه عضويت در اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف جهت صادركنندگاني كه صادرات فرش دستباف داشته اند.
11-فتوكپي كارت ملي
12- مدارک فوق در دو سري كامل و در پوشه پلاستيكي تهیه و ارائه شود.

ب) مدارك لازم جهت پرداخت جوايز صادراتي
1- درخواست كتبي به سازمان بازرگانی
2- عضويت در بانك اطلا عاتي صادركنندگان
2- تكميل فرم هاي مربوطه 1 و 2 و تعهد نامه
3- ارائه اصل اظهارنامه صادراتي
4-فتوكپي كارت بازرگاني
5-فتوكپي كارت ملي
6-فتوكپي صفحه اول شناسنامه
7- مدارك در دو جلد اصل و كپي تهيه و ارائه شود

دستورالعمل اعزام هياتهاي تجاري ، بازاريابي به كشور هاي هدف
يارانه موضوع اين دستورالعمل به منظور گسترش سهم بازار كالاها و خدمات صادراتي كشور ، حضور در بازارهاي جديد و دستيابي به اهداف صادراتي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در قالب هياتهاي تجاري و بازاريابي ، سرمايه گذاري كه با مشاركت تشكلها و بنگاههاي توليدي – صادراتي بخش خصوصي ياتعاوني كشور به بازارهاي جهاني اعزام و يا پذيرش خواهند شد ، پرداخت مي گردد.
براساس دستورالعمل صادره از سوي سازمان توسعه تجارت ايران اعزام هياتهاي تجاري ، بازاريابي پيشنهادي كليه سازمانهاي بازرگاني استانها طبق برنامه خاصي تنظيم شده و مجوز لازم از سوي سازمان توسعه تجارت ايران صادر مي شود و به هر هيات اعزامي كه با موفقيت اين سفر را به پايان برساند از سوي سازمان مربوطه، يارانه تعلق خواهد گرفت.

 شرايط برگزاري و نحوه پرداخت تسهيلات نمايشگاههاي داخلي و خارجي
تسهيلات در نظر گرفته با هدف گسترش سهم بازار كالاها و خدمات صادراتي كشور ، توسعه حضور بنگاههاي صادراتي در بازارهاي هدف و تحقق اهداف صادراتي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قالب تامين بخشي از هزينه هاي برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي به تشكلها و بنگاههاي توليدي ، صنفي و صادراتي غيردولتي مبتكرين ، مخترعين و كارآفرينان پرداخت خواهد گرديد.
تسهيلات پرداختي شامل 30 درصد از هزينه ها جهت نمايشگاههاي اختصاصي و 40 درصد از هزينه ها جهت نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي خواهد بود.

اداره اطلاع رساني و تجارت الكترونيك
ـ انجام بررسي‌ها و مطالعات مستمر در راستاي انتظام و بهبود شبكه اطلاعاتي سازمان.
ـ مطالعه و بررسي لازم در زمينه توسعه و استقرار تجارت الكترونيك در سطح استان.
ـ مطالعه، بررسي، تهيه و تنظيم طرح‌هاي لازم به منظور ايجاد و اداره شبكه‌هاي مختلف اطلاعاتي مورد نياز سازمان متبوع.
ـ مطالعه، بررسي و اقدام درجهت هماهنگي و اجراي برنامه‌هاي تحقق دولت الكترونيك با بهره‌گيري از خدمات فني و تخصصي واحدهاي مربوطه.
ـ مطالعه، بررسي و تحقق به منظور بهبود شبكه‌هاي اطلاعاتي و خدمات رايانه‌اي در سطح استاندارد بين المللي.
ـ اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني در سطح استان نظير تجارت الكترونيك، تبادل الكترونيكي اطلاعات و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني.
ـ انجام همكاريهاي لازم در طراحي برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري گسترده در سطح استان.
ـ مطالعه و بررسي الزامات توسعه تجارت الكترونيك و شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني و ارائه پيشنهادات و رهنمودهاي لازم در اين زمينه.
ـ فراهم كردن امكانات لازم به منظور اطلاع رساني بازرگاني و توسعه فرهنگ تجارت الكترونيك در سطح استان.
ـ اتخاذ تدابير لازم جهت انعكاس تخلفات و هر گونه اطلاعات گزارش شده توسط مردم به ستاد خبري مركز استان و شهرستانهاي تابعه.
ـ فراهم نمودن موجبات تمركز اطلاعات در بانك اطلاعات به منظور تسريع در ايجاد ارتباط بين تماس گيرندگان با ستاد خبري و مراجع ذيربط و پاسخگويي به شكايات.

* راه اندازي بازار تجارت الکترونیک خوزستان
پورتال بازار تجارت الكترونيك خوزستان به منظور ايجاد زمينه و شرايط مناسب براي بنگاههاي اقتصادي و صنعتي ، تجار و بازرگانان جهت انعقاد قراردادها و مبادلات تجاري در حوزه بين بنگاهي بروي اينترنت و پس از مطالعات تطبيقي بروي بسياري از پورتالهاي مشهور و موفق مشابه در جهان توسط متخصصين و كارشناسان ارشد تجارت الكترونيك به همت سازمان بازرگاني خوزستان و شركت شهر الكترونيك پارس و براساس خصوصيات فرهنگي ، اقتصادي ، فني و زير ساختهاي فناوري اطلاعات كشور ايجاد گرديده است.

اين بازار نقطه شروع و پايلوت سامانه تجارت الكترونيك بين بنگاهي ايران مي باشد كه با اتصال به سيستم هايي مانند ايران كد ، امضاي ديجيتال و ... شرايط لازم براي انجام مبادلات تجاري بروي اينترنت را براي بنگاههاي اقتصادي و صنعتي تجار و بازرگانان كشور فراهم مي نمايد.
بازار تجارت الکترونیک خوزستان در مدل B2B ecommerce و با هدف ارائه توانمندی های بنگاههای اقتصادی و صنعتی، تجار و بازرگانان استان و تقویت ارتباط ایشان با مشتریان، حضور فعال در بازار های فعلی و ایجاد بازار های جدید برای محصولات و خدمات استان ایجاد گردیده است. در این بازار به هر یک از صنایع ، شرکتها ، تجار و بازرگانان استان یک ویترین و دفتر کار مجازی داده می شود و ایشان قابلیت معرفی خود، کالا و خدماتشان را بدون محدودیت زمانی و مکانی و به صورت 24 ساعته در تمام نقاطی دنیا دارا  می باشند.

بازار تجارت الکترونیک خوزستان به هر یک از اعضا یک وب سایت اختصاصی و تحت پوشش و حمایت پورتال مرکزی ارائه می دهد. اعضا با استفاده از وب سایت های اختصاصی خود توانایی معرفی خود، کالا و خدماتشان و سپس مذاکره و معامله با خریداران را دارا می باشند. به جهت تقویت حس اعتماد در خریدارن، تجار و بازرگانان عضو احراز صلاحیت شده و با
استفاده از لوگوی صلاحیت ایشان برای خریداران مشخص می گردد. همچنین اعضا رتبه بندی شده و با استفاده از لوگوی صادر کنندگان نمونه و تجار برتر به عنوان تامین کننده طلایی معرفی خواهند شد.

صنایع، شرکتها، تجار و بازرگانان استان خوزستان امکان ثبت نام و عضویت در این پورتال را دارا می باشند. در این پورتال برای  هر یک از اعضا یک دفتر کار مجازی و یک وب سایت اختصاصی ایجاد می گردد. اعضا امکان معرفی خود، کالا و خدماتشان بر روی اینترنت  به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت زمان و مکان را دارند. همچنین شرکتها امکان مذاکره و فروش کالای خود بر روی این پورتال و وب سایت های اختصاصی خود را خواهند داشت.

خدمات نقطه تجاري ايران
1- آمار ثبت سفارش شامل :
تاريخ ثبت سفارش-كد كالا- شرح كالا- كشور فروشنده- كشور توليد كننده-شركت فروشنده- نوع ارز- وزن- فوب- معادل دلاري
2- مشخصات خريداران –فروشندگان- توزيع كنندگان كالاهاي مختلف در سراسر دنيا( نام، تلفن، فاكس، پست الكترونيك ، آدرس وب سايت، آدرس پستي و ...)
3- مقررات ، آيين نامه هاي اجرايي صادرات و واردات ، حمل و نقل ، بيمه و بانكداري ايران و ساير كشورهاي دنيا
4- تعرفه هاي گمركي واردات و صادرات كالاهاي مختلف در كشور ايران
5- شاخص هاي آماري و اقتصادي و حجم سرمايه گذاري و پيش بيني اقتصاد كشورهاي دنيا
6- فهرست كشورهاي واردكننده و صادركننده عمده در كالاهاي مختلف
7- اطلاعات نظام عمومي ترجيحات و تعرفه هاي ترجيهي واردات و صادرات در ساير كشورهاي دنيا
8- شاخص هاي اقتصادي و قيمت هاي جهاني كالا
9- آخرين اخبار و رويدادهاي تجاري و بازرگاني ايران و ساير نقاط دنيا
10- آخرين تحولات مربوط به بازار ارزهاي خارجي و طلا
11- مشاوره در خصوص فرآيند واردات و صادرات كالا در كشورهاي مختلف دنيا
12- مشاوره در خصوص آغاز فعاليت اقتصادي در ايران و ساير كشورهاي جهان به ويژه به بنگاههاي كوچك و متوسط
13- مشاوره در خصوص قوانين و مقررات تجاري و بازرگاني منطقه اي و بين المللي
14- مشاوره تحليلي در خصوص وضعيت تجاري ، بازرگاني و اقتصادي منطقه اي و بين المللي
15- مشاوره در خصوص روشها و ابزارهاي گوناگون تجارت و بازرگاني به ويژه تجارت الكترونيكي
16- انتشار فرصتهاي تجاري داخلي و خارجي در سطح ملي و بين المللي
17- انتشار كاتالوگ الكترونيكي كالاها و خدمات داخلي در سطح ملي و بين المللي
18- برگزاري سمينارها و همايش هاي تجاري و بازرگاني